Zasady Przyjmowania Uczniów do Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach
§ 1.    1.Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do klasy pierwszej przekroczy 20 osób przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
2.Szkoła przyjmuje dzieci z  różnych obwodów szkolnych na zasadzie dobrowolności. Jeżeli  ilość zapisanych  do klasy pierwszej uczniów na rok szkolny 2014/2015 nie przekroczy dwudziestu, szkoła przyjmuje uczniów na podstawie złożonego przez rodziców wniosku /załącznik nr 5/
2)Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka (na druku wg wzoru – załącznik nr 5).                                                                                                                 3)W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

liczba pkt.

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w ………..

20

2.

Miejsce pracy lub zamieszkania jednego z rodziców na terenie gminy Komprachcice…………….

8

3.

Bliscy krewni kandydata mieszkający na terenie gminy Komprachcice i zapewniający w razie potrzeby opiekę dziecku (kandydatowi)

4

4.

Ochodze jest na trasie dojazdu do miejsca pracy

2

5.

Jeden z rodziców jest absolwentem ……….

2

6.

W wykazie preferencji rodzica …….. jest na pierwszym miejscu

2

7.

W wykazie preferencji rodzica ……… jest na drugim miejscu

1


4)Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci od największej liczby  punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku, gdy kandydaci otrzymają równorzędną liczbę punktów i jest więcej kandydatów niż ostatnich wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu do Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej decydują kryteria dodatkowe:

Lp.

Kryteria dodatkowe

liczba pkt.

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

2.

Niepełnosprawność kandydata   

1

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata  

1

6.

Samotne wychowywanie kandydata przez rodzica 

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą    

1

5)Terminy postępowania rekrutacyjnego;
a)Od 3 do 31 marca 2014r. zgłaszanie dzieci i  składanie wniosków o przyjęcie dziecka  do szkoły;
b)5 maja 2014r. wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego;
c)Do 8 maja 2014r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane;
d)9 maja 2014r. wywieszenie list dzieci  przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;       
6)Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Do zadań komisji należy:                                                                                  a)rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,                                                                                                                                                                                                                                               b)ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,                                                                                                                               c)sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,                                                                                                                                                                                                        d)uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.                                                                                                             
7)Listy, o których mowa w punkcie 6, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.                                                                          
8)W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.                                             
9)Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.                                                                                                           
10)Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.                                                    
11)Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.                                                                                                                                              
12)Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.                                                       
13)Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.                                                             
14)Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.                                                                              
15)Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego:                                                                                                                                                                                         a)Wniosek o przyjęcie spoza obwodu szkoły (wg wzoru – załącznik nr 5)                                                                                                                                                                      b)Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ((wg wzoru – załącznik nr 6).”  
16)Przyjęcie do Szkoły dziecka do szkoły Ochodzach  wymaga  zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.”

17) O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor.

18) Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

                                                                         

 

W pierwszym tygodniu ferii nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach pod nazwą "Aktywne ferie". W poniedziałek wybrali się do teatru, gdzie poznali przygody Kostki i jej przyjaciela - Klopsa. We wtorek widzieli, jak piłkarzyki rozrabiają w Heliosie. Kolejne dni spędzili na hali MOSiR w Komprachcicach, bawiąc się i grając w piłkę. Uczniowie klas I-III mieli również swój bal karnawałowy. Barwne maski i pomysłowe stroje budziły zachwyt. Okres ferii był to także czas, w którym drużyna Odyseuszy przygotowywała swoje przedstawienie. 15 marca jedzie na eliminacje regionalne "Odysei umysłu" we Wrocławiu, gdzie pokaże swój spektakl. Już teraz trzymamy za nich kciuki.

 

Lubimy wyjeżdżać do Castoramy na zajęcia pod nazwą Majsterkowo. Uczymy się tam wykonywać prace plastyczne i techniczne. Tym razem, a było to w środę 12 lutego, pracowaliśmy z tapetami, nożyczkami, klejem oraz szablonami. Efektem naszej pracy jest dekoracja w postaci wesołej chmurki, do której przyczepione są elementy, jakie można zobaczyć w powietrzu. Były to latawce, baloniki oraz kropelki deszczu. Trzeba przyznać, że praca ta wymagała dużo cierpliwości i czasu. Ale warto było, gdyż zadowoleni z naszych chmurek wróciliśmy do szkoły. Nasze starania zostały docenione przez ogranizatorów z Castoramy, gdyż otrzymaliśmy dyplomy i drobne upominki.

  Barbara Kopczak

 

    16. stycznia w PSP w Domecku odbył się XI Konkurs Kolęd dla uczniów szkół podstawowych gmin Komprachcice i Prószków. Uczennice naszej szkoły  - Patrycja Stach i Julia Walecko postanowiły stanąć w szranki z najlepszymi. Pod czujnym okiem pani Małgorzaty Chodnickiej szlifowały swój warsztat wokalny i instrumentalny. W efekcie piękną kolędą „Gdy się Chrystus rodzi” graną na keyboardzie przez Julię i śpiewaną przez Patrycję  wywalczyły III miejsce.
    Jesteśmy dumni z naszych dziewczyn, tym bardziej, że taki sukces w tym konkursie osiągnęliśmy po raz pierwszy w historii naszej szkoły. GRATULUJEMY!!!
   

Daniela Walecko

 

    Tradycyjnie już w okresie poświątecznym uczniowie PSSP w Ochodzach grają swoje Jasełka dla szerszej publiczności. Również w tym roku tradycji stało się zadość. 15. stycznia nasi aktorzy pod opieką pani Małgorzaty Chodnickiej i Danieli Walecko pojechali do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Występ dzieci, piękny śpiew kolęd oraz stroje wywołały ogromny aplauz wśród publiczności. Żywiołowa reakcja pensjonariuszy, którzy śpiewali z dziećmi kolędy i oklaskiwali każdą zagraną scenę, wzruszyła zarówno nauczycielki, jak i naszych uczniów. Na pewno skorzystamy z zaproszenia i odwiedzimy podopiecznych DPS w Prószkowie za rok.     19. stycznia to kolejne przedstawienie. Tym razem zagraliśmy „u siebie”. W pięknym drewnianym kościółku, na tle malowniczej stajenki wystąpiliśmy dla rodziców, dziadków i mieszkańców Ochódz. Nasz występ po raz kolejny zachwycił. Nasze wyjazdowe pokazy zakończyliśmy 20. stycznia występem w Domu Opieki dla Kombatantów w Opolu.
  

  Daniela Walecko

 
More Articles...
Tłumacz
Programy

Zegar